Atama yönetmeliği resmileşirse yeni mağduriyetler yaşanacak

  • 31 Ekim 2014
  • 1.232 kez görüntülendi.
Atama yönetmeliği resmileşirse yeni mağduriyetler yaşanacak

Atama yönetmeliği resmileşirse yeni mağduriyetler yaşanacak

Devlet okullarında çalışan 776 bin öğretmeni ve milyonlarca öğrenci ile veliyi ilgilendiren taslak resmileşirse sendikacılara göre 400 bini aşkın öğretmen rotasyona uğrayacak ve yeni mağduriyetler yaşanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağını paydaşların görüş ve önerilerine açtı. Rotasyon şartıyla dikkat çeken taslak yönetmelikte birçok yeniliğe de imza atıldı.

TERCİH SAYISI YÜKSELTİLDİ

– Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda başvuru tarihi itibariyla 40 yaşından gün almamış olma şartı, atama yapılacak yılın ilk günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak şeklinde düzenlendi.
– İlk atamalarda daha önce 40 olan tercih sayısı 80’e yükseltildi.
– Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenleri sınavsız; spor liselerinin beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenleri ise uygulama sınavı sonucu atanacak.

EŞLERE ÜÇ YIL SGK ŞARTI

– Lisansüstü eğitim yapanların hizmet puanlarına bir defaya mahsus olmak üzere; doktora öğrenimini tamamlayanlar için 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için 36 puan eklenecek.
– Eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri şehit veya malul gazi olan öğretmenler zorunlu hizmetten muaf tutulacak.
– Eski yönetmelikte 1 yıl olan, çerçeve yönetmelik ile 3 yıla çıkarılan eş durumu özrü hükümleri yönetmelik taslağında da korundu ve eşi sigortalı olan öğretmenlerin eşlerinin bulunduğu yerde kesintisiz üç yıl sigortalı olmaları öngörüldü.
– Eşi milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan öğretmenler de eşinin bulunduğu yere, yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.
– Eşleri ölen, emekli olan ya da eşleri şehit veya malul gazi olan öğretmenler, bu durumların oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Bu süre mevcut yönetmelikte altı aydı.

ENGELLİLİĞE BAĞLI  YER DEĞİŞİKLİĞİ

– Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan bağı bulunan öğretmenlere bir defa olmak üzere engellilik durumuna bağlı yer değişikliği hakkı getirildi.
– Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit veya malul olan er, erbaş ve kamu görevlilerinin öğretmen olan eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri için gereken 6 aylık süre kaldırıldı.
– Yatılı bölge okullarında öğretmen norm kadro sayısının öğrenci durumuna göre en az yarısının kadın ya da erkek öğretmen olması öngörüldü.
– Öğretmenlerin, yürürlükten kaldırılan yönetmelikler kapsamında hizmet puanları ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri geçerli sayılacak.
– Sağlık özrüne bağlı yer değiştirmelerde sağlık durumu raporunda “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi aranması şartı kal-
dırdı.

Tercih yapmayan öğretmen resen atanacak

Senidkalar ve öğretmenler tarafından eleştirilen ve eğitim camiasında büyük tedirginliğe yol açan rotasyon uygulamasının kriterleri, taslağın “Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi” başlığı altında 35. maddede düzenlendi. Taslağa göre öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam 8 yıl görev yapabilecek. 8 yılını dolduran öğretmenler ders yılının sonunda en fazla 2 ay içinde il içinde tercihte bulunacak. Tercihte bulunmayan veya tercihlerine atanamayan öğretmenler de re’sen atanacak. Aynı eğitim kurumunda toplam 8 yıllık görev süresini ders yılının dışında tamamlayan öğretmenlerin atamaları, 8 yıllık görev süresini doldurdukları tarihi takip eden ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılacak. Kadrolarının bulunduğu il içindeki eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenecek.  Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yaparken aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka okula atamaları, aynı öğrencilerle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılacak. Atamalarda, öğretmenlere en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek. Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilecek.

Eğitim Sen bu sorulara cevap istedi
Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu rotasyon uygulamasını hayata geçirmeden önce şu sorulara yanıt vermelidir;
– MEB rotasyon uygulamasının ekonomik, sosyal, psikolojik, insani boyutlarını hesap etmiş midir?
– Rotasyon uygulamasının benzeri gelişmiş ya da gelişmekte olan herhangi bir ülkede uygulanmakta mıdır? Uygulanıyorsa nasıl uygulanmaktadır? Bakanlık bu konuda nasıl bir hazırlık yapmıştır?
– Rotasyon uygulama kapsamında kaç eğitim emekçisi yer değiştirecektir? Yer değiştirmelerde öğretmenlerin aile ve yerleşim koşulları dikkate alınacak mıdır?
– Rotasyon uygulamasının öğretmenlere ve ülke ekonomisine ne kadar yük getireceği MEB tarafından hesap edilmiş midir?
– Ailelerin eğitim gören çocuklarının ve başka alanlarda çalışan eşlerinin durumu ve yaşayacakları mağduriyet düşünülmüş müdür?
– Eşlerden biri öğretmen diğeri hemşire, öğretmen, doktor, hakim, asker olanların tamamının tayinleri adil bir şekilde eşlerinin yanına yapabilecek midir?
– Yıllarca şehir merkezlerinde çalışanların hakları ile köylerde ve ilçelerde çalışıp, il merkezine gelen öğretmenlerin bu uygulamayla hakları ne derece korunacaktır?
– Uygulama gerçekleştikten sonra yer değiştiren eğitim emekçileri, Milli Eğitim Bakanı değiştiğinde, müdür ve müdür yardımcıları rotasyonu uygulamasında olduğu gibi tekrar mağdur edilecekler midir?
Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten mağduriyet yaratmak istemiyorsa önce bu soruların yanıtlarını vermelidir
Eğitim İş: Kavimler göçünden sonraki en büyük göç yaşanacak
Öğretmenlerimizin isteği dışında rotasyona tabi tutulması sürgün anlamına gelmektedir ve Bakanlığın bu tür bir dayatma içine girmesi kabul edilemez. Bu uygulama ile kavimler göçünden sonraki en büyük göç yaşanacak ve büyük bir karmaşa ve mağduriyet oluşacaktır. Yüzbinlerce öğretmenimiz ailelerinden ayrılacak, aile bütünlükleri bozulacak buna bağlı olarak da iş verimleri düşecektir. Böyle bir rotasyon öğretmenlerimizi emekliliğe ve istifaya zorlamak demektir.
Yönetici görevlendirmelerinde tam bir kıyım gerçekleştiren Bakanlık, kendi ideolojik hedefleri ve yandaş sendikanın istekleri doğrultusunda kendi öğretmen sınıfını yaratacaktır.
Öğretmenleri zorunlu rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve tercih esasına dayalı çözümler geliştirilmeli, hiç kimse kendi isteği dışında çalıştığı okuldan, çalışma arkadaşlarından ve öğrencilerinden zorla koparılmamalıdır.
Öte yandan, öğrenim özründen yer değiştirmeye izin vermeyen Bakanlığın, taslakta, doktora ve yüksek lisans yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına ek puan verilmesini öngörmesi anlaşılır değildir. Taslak bu haliyle birbirini çürüten ve birbiriyle çelişen birçok madde içermektedir.
Eş durumu özür grubunda, öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin aynı ilde 3 yıl kesintisiz sigortalı olması şartı atamaları kilitleyecek ve böylece aile bütünlüğü bozulacaktır. İşsizliğin had safhada olduğu, kayıt dışı sigortasız çalıştırmanın yaygın olduğu bugünkü şartlarda, 3 yıl kesintisiz sigortalı olmak çok mümkün görünmemektedir. Daha önceki yönetmelikteki süre olan 1 yıla tekrar indirilmelidir. Ayrıca, “öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere” atamanın yapılacak olması örnek olarak eşlerden biri Antalya’da görev yapıyorken, diğerinin Hakkari’ye atanmasına neden olacaktır. Eş durumu özür grubu atamaları eşlerin tercihlerine göre değil, Bakanlığın tercihlerine göre yapılacaktır. Eğitim çalışanlarının yıllardır hizmet verdiği bir ilden başka bir ile zorunlu atanması aile düzenini bozacak, çocuklarının eğitim ve öğretimi kesintiye uğrayacaktır.
Yine taslağın 42. maddesinde, “İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir” denilmekte, böylece il dışı rotasyonun da önü açılmaktadır.
Bakanlığı, eğitimde yaşanan sorunlara yeni sorunlar ekleyecek, eğitim emekçileri arasında karşıtlık yaratarak okullardaki çalışma barışını bozacak, yeni bir kargaşa ortamı yaratacak uygulamalardan derhal vazgeçmesi konusunda uyarıyoruz. Eğitim-İş olarak öğretmenin kazanılmış haklarına saldırı anlamına gelecek zorunlu rotasyon uygulamasına karşı iş bırakma dahil her türlü eyleme hazır olduğumuzu belirtiyor, eğitim iş kolundaki tüm sendikaları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.
Eğitim Bir Sen’den 12 yıl önerisi

Taslak yönetmelikte yer alan rotasyon ile eş durumu özrü hükmünü eleştiren Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, “Rotasyon kesinlikle aynı ilçe içerisinde olmalı, il içinde ve iller arası olmamalı. Rotasyon cezaya dönüşmeden aynı ilçe içinde sosyal çevresini değiştirmesini zorunlu kılmayacak, bir rotasyonun kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Zorunlu eğitim-öğretimin 12 yıl olduğu sistemde rotasyonda da süre 12 yıl olmalı. Çalışan eş yönünden sigortalılık süresi 1 yılı dolduranların özür grubu atamasına başvurabilmeli” dedi.

Hürriyet, Guncelegitim

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ