Bahar yorgunluğunu böyle atın!

  • 08 Nisan 2015
  • 145 kez görüntülendi.
Bahar yorgunluğunu böyle atın!

Bahar yorgunluğuna karşı sabah bir tutam kırmızı biber gece 1 bardak kefir…

Bugün’de yer alan habere göre hava değişimi sonucu hormonların salgılarındaki farklılık ve birçok etkenin neden olduğu bahar yorgunluğuyla baş etmenizin öncelikli yolu ise doğru besinleri, doğru miktarda tüketmek.

Ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­mek için­se te­mel yi­ye­cek grup­la­rın­dan olan; et gru­bu, süt gru­bu, seb­ze – mey­ve gru­bu ve ta­hıl gru­bu yi­ye­cek­le­ri ih­ti­ya­cı­nız doğ­rul­tu­sun­da ye­me­li­si­niz. Dik­kat et­me­niz ge­re­ken di­ğer et­ken­ler ise bol sı­vı iç­mek ve dü­zen­li eg­zer­si­zi bir ya­şam bi­çi­mi ha­li­ne ge­tir­mek ol­ma­lı. Acı­ba­dem Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Ol­cay Ba­rış, ba­ha­rı zin­de ge­çir­me­nin for­mül­le­ri­ni ver­di.

Gü­ne mut­la­ka kah­val­tıy­la baş­la­yın

Den­ge­li kah­val­tı me­ta­bo­liz­ma­nı­zın ça­lış­ma­sı­nı sağ­lar, sa­bah yor­gun­lu­ğu­nu­zu atar. Yu­mur­ta ile pey­nir, tam ta­hıl­lı ek­mek, seb­ze-mey­ve gru­bun­dan mev­sim ye­şil­lik­le­ri­ne sof­ra­nız­da mut­la­ka yer ve­rin. Özel­lik­le C vi­ta­mi­ni açı­sın­dan zen­gin olan kır­mı­zı­bi­ber ve ye­şil­lik­ler vü­cu­du­nu­zu zin­de tu­ta­cak­tır.

Ka­fe­in­li içe­cek­le­ri sı­nır­la­yın

Ka­fe­in, vü­cut­ta de­mir ve di­ğer be­sin­le­rin emil­me­si­ni ön­le­me­si­nin ya­nı sı­ra vü­cut­tan su atı­mı­nı da at­tı­ra­rak ba­har yor­gun­lu­ğu­nu te­tik­li­yor. Ay­rı­ca ka­fe­in, kal­si­yu­mun id­rar­la vü­cut­tan atıl­ma­sı­na da ne­den olu­yor. 

Yo­ğurt ve ke­fi­ri unut­ma­yın

Güç­lü bir ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de ba­har yor­gun­lu­ğu­nu ko­lay at­lat­ma­nı­zı sağ­lı­yor. Her ge­ce bir bar­dak ke­fir ve ana öğün­ler­de bir ka­se yo­ğurt tü­ket­me­niz, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zi güç­len­di­re­cek­tir.

An­ti­ok­si­dan­la­ra de­ğe­ri­ni ve­rin

Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni en iyi des­tek­le­yen A, C ve E vi­ta­min­le­rin­den zen­gin be­sin­le­ri sof­ra­nız­dan ek­sik et­me­yin.

– A vi­ta­mi­ni ba­ğı­şık­lık sis­te­mi hüc­re­le­ri­nin sa­yı­sın­da önem­li de­re­ce­de ar­tış sağ­lı­yor. Ha­vuç, ıs­pa­nak, ka­bak, ma­rul, bro­ko­li, ka­ra­ci­ğer ve do­ma­tes­te bu­lu­nu­yor. Gün­lük 1 adet ha­vuç A vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor.

– C vi­ta­mi­ni, ser­best ra­di­kal­le­re kar­şı sa­vun­ma me­ka­niz­ma­sı­nı ge­liş­ti­ri­yor. Li­mon, por­ta­kal, çi­lek,  grey­furt, ki­vi,  dol­ma­lık bi­ber, en­gi­nar, bro­ko­li, fa­sul­ye, may­da­noz,  ahu­du­du  ve kuş­bur­nun­da bol­ca mev­cut. Gün­lük bir adet or­ta boy ki­vi C vi­ta­mi­ni ge­rek­si­ni­mi­ni kar­şı­lı­yor.

– E vi­ta­mi­ni, ayçi­çek ya­ğı, zey­tin­ya­ğı, fın­dık, ba­dem, so­ya, ce­viz ve fıs­tık tür­le­rin­de bu­lu­nu­yor. Gün­lük 1 avuç fın­dık E vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın ço­ğu­nu kar­şı­lı­yor.

Tam tahıllı besinleri her öğünde sofranızda bulundurun

Tam buğday, çavdar ve yulaf gibi tam tahıl ürünleri; zengin lif içerikleri, kan şekerini düzenlemeleri ve yüksek oranda B vitamini içermeleri nedeniyle bahar mevsiminde her öğünde sofranızda bulunması gereken besinlerden.

Kuruyemişlerle ara öğünlerinizi renklendirin

Özel­lik­le fın­dık, ba­dem ve ce­viz içer­dik­le­ri E vi­ta­mi­ni, lif, mag­nez­yum ve ome­ga-3 yağ asit­le­ri sa­ye­sin­de yor­gun­lu­ğun düş­ma­nı olan be­sin­ler. Gün­de 10 fın­dık ve­ya 6-8 adet ba­dem ya da 2 adet ce­viz tü­ket­mek, ba­ha­rı ener­jik ge­çir­me­niz için ge­re­ki­yor.

Tat­lı ve ha­mur iş­le­rin­den ka­çı­nın

Pas­ta, kek ve bis­kü­vi gi­bi be­sin­le­ri müm­kün ol­du­ğun­ca tü­ket­me­yin. Bu ürün­ler­de bol­ca bu­lu­nan ba­sit şe­ker, kan şe­ke­ri se­vi­ye­ni­zin bir­den yük­sel­me­si­ne yol açı­yor. Ar­dın­dan kan şe­ke­ri­niz yük­sel­di­ği gi­bi hız­la da dü­şü­yor. Pan­kre­as da yük­sek doz­da in­sü­lin sal­gı­la­ya­rak ken­di­ni­zi iyi­ce bit­kin his­set­me­ni­ze ne­den olu­yor.

Bit­ki çay­la­rı­nı ih­mal et­me­yin

Bit­ki çay­la­rı lenf do­la­şı­mı­mı­zı dü­ze­ne ko­yup, ba­ğır­sak ha­re­ket­le­ri­ni ko­lay­laş­tı­rı­cı et­ki­ye sa­hip. Günde 1 bardak eki­nez­ya, kuş­bur­nu, ada­ça­yı için.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ