Bu mevsimde, ne tüketmeliyiz?..

  • 08 Nisan 2015
  • 137 kez görüntülendi.
Bu mevsimde, ne tüketmeliyiz?..

Gelmek bilmeyen ilkbahar nihayet yüzünü göstermeye başladı. Bahar meyve sebzeleri de pazar ve marketlerdeki yerini aldı. Peki bu mevsimde hangi sebzeleri daha fazla tüketmeliyiz.

Bugün’de yer alan habere göre İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Ece Günay Akkuş, şifa kokan sebzelere dikkat çekti…

Şifa deposu: ‘Kırmızı pancar’

Kar­bon­hid­rat içe­ri­ği yük­sek ol­du­ğu için özel­lik­le ki­lo ve şe­ker prob­le­mi olanların dik­kat­li tü­ket­me­si ge­re­kir. Bu­nun ya­nın­da tam da bir şi­fa de­po­su­dur. An­ti­ok­si­dant içe­ri­ği yük­sek an­ti-kan­so­re­jen bir be­sin­dir. De­mir içe­ri­ği yük­sek ol­du­ğun­dan ka­dın­lar­da gö­rü­len de­mir ek­sik­li­ği prob­le­min­de tü­ke­til­melidir. Haz­mı ko­lay­laş­tı­rır, ba­ğır­sak­la­rı ça­lış­tı­rır. Kan ba­sın­cı­nı dü­şü­rür. Çev­re­sel stre­se kar­şı ba­ğı­şık­lı­ğı­ kuv­vet­len­di­rir.

Böbrek taşı ve kum dökmeye yardımcı sebze: ‘Bakla’

Ku­ru bak­la ta­zesine gö­re da­ha bes­le­yi­ci­dir. B1, B2, B6 ve K vi­ta­mi­nin ya­nı sı­ra mag­nez­yum, po­tas­yum, kal­si­yum ve de­mir içe­rir. Lif içe­ri­ği yük­sek­tir. Et tü­ket­me­yen­le­rin fay­da gö­re­bi­le­ce­ği bir be­sin­dir. Ba­ğır­sak pa­ra­zit­le­ri­ni dü­şü­rür, id­rar yol­la­rı­nı te­miz­ler. Kö­tü ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür. Ka­nın pıh­tı­laş­ma­sı­nı ön­ler.

Karaciğerin daimi dostu: ‘Enginar’

Yumru şeklinde, kalın yaprakları olan vitamin ve mineral deposu bir sebzedir. Özellikle bu mevsimde yaygın olarak kullanılır. Karaciğerde biriken toksik maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Karaciğer problemlerinde iyileşme süresini hızlandırır. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor gibi önemli mineralleri barındırır. Kan şekerini dengeler, bağırsakları çalıştırır, zihinsel ve bedensel yorgunluğa iyi gelir.

Minerallerin kraliçesi: ‘Pırasa’

100 gr pı­ra­sada 83 gr su, 1,5 gr pro­te­in, 14 gr kar­bon­hid­rat ve eser mik­tar­da yağ bu­lu­nur. Vi­ta­min ve mi­ne­ral ba­kı­mın­dan zen­gin bir seb­ze­dir. A, B6, fo­lik asit, C, K, de­mir ve mag­nez­yum içe­rir. Kan­ser­li hüc­re­le­rin bü­yü­me­si­ni en­gel­ler. İçe­ri­sin­de bu­lu­nan fla­va­no­id­ler sa­ye­sin­de ser­best ra­di­kal­le­re kar­şı vü­cu­dun sa­vun­ma me­ka­niz­ma­sı­nı kuv­vet­len­di­rir. Kan ba­sın­cı­nı dü­şü­rür. Di­yet­le­rde en çok ter­cih edi­len seb­zedir.

Kolesterolü dengeleyen: ‘Bezelye’

İyi bir fo­lik asit ve K vi­ta­mi­ni kay­na­ğı­dır. De­mir, man­ga­nez, ba­kır, çin­ko ve kal­si­yum içe­rir. Ke­mik sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı­na yar­dım eder. Sin­di­rim sis­te­mi­ni ça­lış­tı­rır, pre­bi­yo­tik et­ki­si var­dır. Kalp ve da­mar sağ­lı­ğı­nı ko­rur. Ço­cuk­lar için bes­le­yi­ci ve ide­al bir be­sin­dir, ener­ji ve­rir, içe­ri­ğin­de bu­lu­nan vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler sa­ye­sin­de ba­ğı­şık­lı­ğı kuv­vet­len­di­rir. Be­zel­ye ye­me­ği­ne ek­le­nen ha­vuç, pa­ta­tes ve so­ğan­da hem lez­ze­ti­ne hem de şi­fa­sı­na şi­fa ka­tar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ