Çocuklarda uyku problemine

  • 17 Kasım 2014
  • 205 kez görüntülendi.
Çocuklarda uyku problemine

Uykusu azalan çocuk sayısının arttığını belirten uzmanlar, cep telefonları uyku ritmini bozduğu için yatak odasından uzak tutulması uyarısında bulundu.

Bugün’den Serda Kıvılcım’ın haberine göre ha­ya­tın her dö­ne­min­de ol­du­ğu gi­bi okul ça­ğı ve okul ön­ce­si ço­cuk­lar­da gö­rü­le­bi­len uy­ku yok­sun­lu­ğu­nun obe­zi­te ve di­ya­bet ris­ki­ne ne­den ola­bi­li­yor. Nö­ro­lo­ji ve uy­ku bo­zuk­luk­la­rı uz­ma­nı Prof. Dr. Ha­kan Kay­nak, dik­kat ek­sik­li­ği gi­bi üze­rin­de önem­le du­rul­ma­sı ge­re­ken so­ru­nun uy­ku az­lı­ğı ile iliş­ki­nin ola­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti. Ço­cuk­lar­da uy­ku so­run­la­rının iki grup­ta top­lan­dığını belirten Prof. Kaynak, “İlk grup­ta, çev­re­sel ve­ya fark­lı ne­den­ler, di­ğer grup­ta ise eriş­kin­ler­de­ki­ne ben­zer uy­ku has­ta­lık­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu, ye­ter­li sü­re uyu­ma­ya rağ­men, ka­li­te­siz uy­ku so­nu­cu, uy­ku­su­nu ala­ma­dan uya­nmakgelir” dedi.

Vücudu da yağlandırıyor

Ne se­bep­le olur­sa ol­sun, uy­ku so­run­la­rının, baş­ta kon­san­tras­yon ve öğ­ren­me bo­zuk­luk­la­rı­na se­bep ol­duğunu vurgulayan Kaynak, dik­kat ek­sik­li­ği sen­dro­mu ta­nı­sı ko­nu­lan pek çok ço­cu­ğun asıl prob­le­mi­nin uy­ku­suz­luk ol­du­ğunun çok geç tes­pit edil­diğini ifade etti. 

Uy­ku so­run­la­rı­nın bü­yü­me so­run­la­rı­nı da tetiklediğini açıklayan Kaynak, “Uy­ku­suz­luk, men­tal ve fi­zik­sel ge­liş­me prob­lem­le­ri­ni de beraberinde getirir. Son yıl­lar­da bu tab­lo­ya vü­cut yağ­lan­ma­sı ve aşı­rı ki­lo­la­rın da ek­len­di­ği­ görülmekte” de­di.

Onlar için ide­al sü­re yok

Ço­cuk­lar için ide­al bir uy­ku sü­re­si bu­lun­ma­dı­ğı­nı ve bu sü­re­nin her ço­cuk­ta fark­lı ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Kay­nak, “Ba­zı ço­cuk­lar­da bu sü­re­le­rin kı­sa (4-5 sa­at), ba­zı­la­rın­da ise da­ha uzun (12-14 sa­at) ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı ve an­ne ba­ba­lar ön­ce­lik­le ço­cuk­la­rı için ge­rek­li uy­ku sü­re­le­ri­ni sap­ta­ma­lı­dır­lar. Son­ra­sın­da de­ğiş­ken ola­bi­len uyu­ma ve uyan­ma sa­at­le­ri sap­tan­ma­lı­dır. Bay­kuş ti­pi bir ço­cu­ğu er­ken uyu­ma­ya zor­la­mak ve­ya sa­bah er­ken uyan­ma­sı­nı bek­le­mek bir­çok so­ru­na se­bep ol­mak­ta­dır” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Yatak odanıza sokmayın

Cep te­le­fon­la­rı­nın za­rar­lı et­ki­le­ri­ne dik­kat çe­ken Prof. Kay­nak, te­le­fon­la­rın sü­rek­li açık tu­tul­ma­la­rı ve sa­hip ol­duk­la­rı par­lak be­yaz ışık­la­rı ne­de­niy­le uy­ku rit­mi­ne za­rar verdiğini ha­tır­lat­tı. Cep te­le­fon­la­rı­nın za­ra­rlı et­ki­le­ri­ne kar­şı ço­cuk­la­rın uy­ku­la­rı­nın ko­run­ma­sı­nı is­te­yen Kay­nak, şu uya­rı­da bu­lun­du: “A­raş­tır­ma­lar, bu tek­no­lo­jik ci­haz­lar­la ge­çi­ri­len za­ma­nın ma­ale­sef uy­ku sü­re­sin­den ça­lın­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­.  Bu ci­haz­la­rın se­bep ol­du­ğu baş­ka bir so­run da ge­ce bo­yun­ca ka­pa­tıl­ma­ma­la­rın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Bu ci­haz­la­rın ge­ce uy­ku­nun ka­li­te­si­ni boz­du­ğu bir­çok ça­lış­ma ile gös­te­ril­miş­tir.”

Uyumaya uyandırmaya zorlamayın

Uy­ku dü­ze­ni ko­nu­sun­da ebe­veyn­le­rin ye­te­ri ka­dar bi­linç­li ol­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Kay­nak, bu du­ru­mun an­ne ba­ba­la­rı ço­cuk­la­rı­nı uy­ku­su ol­ma­dı­ğı hal­de uyu­ma­ya ya da er­ken kal­dır­ma­ya it­ti­ği­ni söy­le­di.

Ebe­veyn­le­ri uya­ran Kay­nak, “Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ta­til dö­nem­le­rin­de ço­cuk­la­rın uy­ku sü­re ve sa­at­le­ri­nin dik­kat­le göz­len­me­si­dir. Okul dö­ne­min­de de bu özel­lik­le­re gö­re ço­cuk­la­rın uy­ku sa­at ve sü­re­le­ri plan­lan­ma­lı­dır. Ör­ne­ğin bay­kuş ti­pi ço­cuk­lar, ak­şam er­ken yat­ma­ya zor­lan­ma­ma­lı, sa­bah uyu­ma­la­rı­na fır­sat ve­ril­me­li, geç baş­la­yan okul sa­at­le­ri ter­cih edil­me­li, haf­ta içi ek­sik ka­lan uy­ku sü­re­le­ri, haf­ta so­nu ve öğ­le­den son­ra uy­ku­la­rı ile te­la­fi edil­me­li­di­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ