Çocukların başındaki yeni illet: Disleksi

  • 31 Ekim 2014
  • 285 kez görüntülendi.
Çocukların başındaki yeni illet: Disleksi

Anne babalar dikkat ! Dahi çocukların yeni sorunu disleksi…

Ba­zı ço­cuk­lar do­ğuş­tan iti­ba­ren ku­ral­la­ra, sı­nır­la­ra ve çev­re­sel et­ki­le­re da­ha ko­lay uyum gös­te­rir­ken, ba­zı­la­rı ku­ral ve sı­nır ta­nı­mı­yor, uyum gös­ter­mek­te güç­lük çe­ki­yor. Bu duruma ise dikkat etmek gerekiyor.

Dis­lek­si, en sık rast­la­nan öğ­ren­me bo­zuk­luk­la­rın­dan bi­ri. Dis­lek­si olan­lar­da ze­ka ge­ri­li­ği yok ak­si­ne üs­tün ze­ka­lı ola­rak bi­li­ni­yor ve bir kıs­mı ise da­hi ola­rak anı­lı­yor. Ünlü disleksiler arasında;Albert Einstein,Walt Disney,Leonardo DaVinci, Bill Gates sayılabilir.

Ba­zı ço­cuk­lar do­ğuş­tan iti­ba­ren ku­ral­la­ra, sı­nır­la­ra ve çev­re­sel et­ki­le­re da­ha ko­lay uyum gös­te­rir­ken, ba­zı­la­rı ku­ral ve sı­nır ta­nı­mı­yor, uyum gös­ter­mek­te güç­lük çe­ki­yor. Ba­şa­rı odak­lı ebe­veyn­ler öğ­ren­me güç­lü­ğü çe­ken, ha­re­ket­li ço­cuk­la­rı ta­ra­fın­dan zor­la­nır­lar. Bu gi­bi du­rum­lar­da an­ne-ba­ba­nın da­ha ener­jik ol­ma­la­rı ve di­ğer ço­cuk­la­ra oran­la da­ha çok me­sa­i har­ca­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Dis­lek­si olan ço­cuk­lar­da asıl so­ru­nu­nun ha­fı­za ve dil ile il­gi­li, ol­du­ğu­nu, her şe­yi unu­tup ve dil ile il­gi­li ders­ler­de sı­kın­tı çek­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Re­em Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­’n­den Uzm. Dr. Meh­met Ya­vuz, ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni pay­laş­tı.

Her ço­cuk ha­re­ket­li­dir. Fa­kat özel öğ­ren­me güç­lü­ğü ve aşı­rı ha­re­ket­li­lik olan ço­cuk­lar­da bu ha­re­ket­li­lik göz­le gö­rü­lür. Ya­şıt­la­rıy­la karşılaştırıldı­ğın­da bu bit­me­yen, ha­re­ket­li­lik ara­da­ki far­kın göz­le gö­rü­lür bir şe­kil­de fark edil­me­si­ne yar­dım­cı olur.  Ço­cuk da­ha okul gi­bi bir ku­ral­lar zinciri­nin için­de bu­lun­ma­dı­ğı için “öğ­ren­me” ile il­gi­li kıs­mı da­ha son­ra­la­rı ebe­veyn­le­rin dik­ka­ti­ni çek­me­ye baş­lar.

HAREKETLERİNDEN ANLAYABİLİRSİNİZ

– Sü­rek­li bir ha­re­ket­li­lik ha­lin­de­dir­ler. El­le­ri ayak­la­rı kı­pır kı­pır olur.
– Ge­li­şim­sel açı­dan ba­zı ge­cik­me­ler ola­bi­lir. (Geç ko­nuş­ma, geç yü­rü­me gi­bi.)
– Ka­rı­şık ve uzun cüm­le­le­ri an­la­mak­ta güç­lük çe­ke­bi­lir.
– Siz­le­ri du­yar fa­kat an­lı­yor tep­ki­si­ni ve­re­mez.
– Yön kav­ra­mı (sağ, sol, yu­ka­rı, aşa­ğı) ge­li­şi­min­de zor­la­na­bi­lir.
– Ar­ka­daş­la­rı ile ko­lay uyum sağ­la­ya­maz.
– Grup oyun­la­rın­da sa­bır­sız­lık­lar gös­te­re­bi­lir, hat­ta sal­dır­gan ta­vır­lar ser­gi­le­ye­bi­lir.
– Kon­san­tras­yon güç­lük­le­ri çe­ke­bi­lir.
– Ge­nel­lik­le da­ğı­nık­tır, ku­ral­ sev­mez.
– Sev­gi­niz­le iyi­leş­ti­re­bi­lir­si­niz.

GELİŞİMLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

İletişiminizi asla koparmayın. Diğer çocuklardan hiçbir farkı olmadığını sadece onlardan farklı öğrendiği, zekası ile ilgili bir problem olmadığını her şeyden önemlisi bunun bir hastalık değil zamanla aşılabilecek ve bu süreçte birlikte iler­le­ye­ce­ği­ni­zi ve si­zin her za­man ya­nın­da ola­ca­ğı­nız bi­lin­ci­ni his­set­ti­rin. Öğ­ren­me güç­lü­ğü olan öğ­ren­ci­ler dü­zen­li or­tam­la­ra ih­ti­yaç du­yar­lar. Dış dün­ya­la­rı­nın dü­zen­le­ne­bil­me­si için lis­te­ler ya­pın. Ne ya­pa­cak­la­rı­nı bi­le­me­yen ço­cuk­lar için bu lis­te­ler çok fay­da­lı­dır. On­la­rın ha­tır­la­tıl­ma­ya, uy­gu­la­ma ve tek­rar yap­ma­ya, yön­len­dir­me­ye, sınırlar ko­nul­ma­sı­na ve dü­ze­ne ih­ti­yaç­la­rı var­dır.

Öğ­ren­me güç­lü­ğü ya­şa­yan ço­cuk­lar­da aka­de­mik ba­şa­rı­sız­lık ya­nın­da sos­yal ve duy­gu­sal güç­lük­ler de göz­le­nir. Sı­nıf or­ta­mın­da, ar­kadaşlarının için­de oku­ma, yaz­ma, ma­te­ma­tik gi­bi be­ce­ri­ler­de ha­ta­lar ya­pan ço­cuk­la­rın özgü­ven duy­gu­su aza­lır, bu­na bağ­lı ola­rak ders çalışma­yı red­det­me, ça­buk sı­kıl­ma, ar­ka­daş­la­rı ile ay­nı or­tam­dan ka­çın­ma gi­bi dav­ra­nış­lar göz­len­mek­te­dir. An­ne ve ba­ba­dan al­dı­ğı sev­gi çocuk­ta gü­ven duy­gu­su­nu oluş­tu­ra­cak­tır. Ai­le­siy­le yap­tı­ğı ak­ti­vi­te­ler on­lar için çok önem­li­dir. Hem öğ­ren­me ka­li­te­si­ni ar­tı­ra­cak hem de ken­di­ni ba­şa­rı­lı his­se­de­cek­tir.

ERKEK VE KIZDA TEPKİLER FARKLI

Okul ön­ce­si dö­nem­de de ço­cu­ğun ça­buk sı­kıl­ma­sı, ag­re­sif ve olay­la­rın so­nuç­la­rı­nı dü­şün­me­den ha­re­ket et­me­si be­lir­ti­ler ara­sın­da­dır. Hat­ta ço­cuk bu­nun be­lir­ti­le­ri­ni be­bek­lik dö­ne­min­den iti­ba­ren az uyu­ma, huy­suz ol­ma, çev­re­sel de­ği­şik­lik­le­re aşı­rı tep­ki ver­me, az ye­mek ye­me ve di­ğer be­bek­ler­den da­ha fark­lı ol­mak ile gös­te­re­bi­lir.  Özel öğ­ren­me güç­lü­ğü ve aşı­rı ha­re­ket­li­li­ğin be­lir­ti­le­riye­di ya­şın­dan ön­ce gö­rü­lür fa­kat fark edil­me­ye­bi­lir.  Okul dö­ne­mi­nin baş­la­ma­sı ile be­ra­ber dik­kat ek­sik­li­ği­ne aşı­rı ha­re­ket­li­li­ğe bağ­lı ola­rak öğ­ren­me­de so­run­lar or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Er­kek ço­cuk­lar­da da­ha çok “aşı­rı ha­re­ket­li­lik” kıs­mı gö­rü­lür­ken, kız­lar­da ise da­ha çok “Özel öğ­ren­me güç­lü­ğü” kıs­mı gö­rü­lür.
 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ