Her 100 kişiden 15’inde bu

  • 17 Kasım 2014
  • 219 kez görüntülendi.
Her 100 kişiden 15’inde bu

Top­lu­mun yak­la­şık yüz­de 15’in­de gö­rü­len, en yay­gın sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lık­la­rın­dan bi­ri olan İr­ri­tabl Ba­ğır­sak Sen­dro­mu te­da­vi edil­me­di­ğin­de hayatı­nı­zın yö­ne­ti­mi­ni ele ala­bi­lir.

Bugün Gazetesi’nden Serda Kıvılcım’ın haberine göre bu ka­dar sık gö­rül­me­si­ne rağ­men has­ta­la­rın di­le ge­tir­mek­ten ve te­da­vi ol­mak­tan ka­çın­dı­ğı İr­ri­tabl Ba­ğır­sak Sen­dro­mu (İBS) alt­ta bir has­ta­lık ol­ma­dan mey­da­na ge­len, ka­rın­da ra­hat­sız­lık his­si, dü­zen­siz ba­ğır­sak ha­re­ket­le­ri, be­lir­gin de­re­ce­de şiş­kin­lik, şiş­lik ve acil tu­va­let ih­ti­ya­cı gi­bi be­lir­ti­le­ri bir ara­da gös­te­ren bir sen­drom.

Gas­tro­en­te­ro­he­pa­to­lo­ji ve Fi­to­te­ra­pi Uz­ma­nı Dr. Ha­kan Gü­ve­li, “Sen­drom­da, sin­di­rim sis­te­mi is­te­ni­len şe­kil­de ça­lış­maz; si­nir ve kas­la­rın ça­lış­ma­sı çok da­ha has­sas­laş­mış­tır. Bu da ye­mek sı­ra­sı ve­ya son­ra­sın­da kramp­la­ra ve is­ha­le ne­den ola­bi­lir. Ki­şi­nin sos­yal ha­ya­tı­nı olum­suz yön­de et­ki­le­yen bu has­ta­lık te­dir­gin­li­ğe yol aça­bi­lir. An­cak İBS has­ta­sı olan ço­ğu ki­şi di­yet, stres ve me­di­kal te­da­vi­le­ri­ni kon­trol ede­rek ya­şam ka­li­te­le­ri­ni yükseltir” de­di.

NASIL BELİRTİ VERİYOR?

– Bu­lan­tı

– Ka­rın­da şiş­lik, bas­kı ve­ya ger­gin­lik his­si

– İs­hal

– Ka­bız­lık

– Ka­rın ağ­rı­la­rı

– Dış­kı kı­va­mın­da de­ğiş­ken­lik (zey­tin çe­kir­de­ği, ce­viz, so­sis, ba­zen cı­vık pel­te pel­te, ba­zen ça­mur ya da jö­le gi­bi)

– Dış­kı çı­kı­şın­da anor­mal­lik (ağ­rı duy­ma, iç ça­ma­şı­rın­da kir­len­me, ani dış­kı­la­ma, ye­ter­siz bo­şalt­ma)

– Dış­kı ile bir­lik­te sü­mük ya da mu­kus ol­ma­sı

İBS be­lir­ti­le­ri ki­şi­nin ne ye­di­ği­ne, ne ka­dar ye­di­ği­ne, duy­gu­sal du­ru­mu­na, ka­dın­lar­da­ki mens­trü­as­yon dö­ne­mi­ne gö­re de­ği­şir. Bu ne­den­le İBS has­ta­la­rı­nın han­gi şi­kâ­yet­le­ri­nin han­gi du­rum­lar­da art­tı­ğı­nı iyi bir şe­kil­de göz­lem­le­me­si ve kay­det­me­si önem­li­dir.

SAĞLIKLI BESLENİN

– Gün­lük be­sin tü­ke­tim kay­dı­nı­zı ve şi­kâ­yet­le­ri­ni­zi yaz­dı­ğı­nız bir def­ter ha­zır­la­yın. Bu şe­kil­de han­gi be­sin­le­rin ra­hat­sız­lık ya­rat­tı­ğı­nı da­ha iyi tes­pit ede­cek­si­niz.

– 3 ana 3 ara öğün ol­mak üze­re az mik­tar­lar­da ve sık ara­lık­lar­la bes­le­nin.

– Ö­ğün at­la­ma­yın ve ge­ce geç sa­at­ler­de ye­mek ye­me­yin.

– Ye­mek yer­ken ace­le et­me­yin, ken­di­ni­ze za­man ayı­rın.

– Ha­re­ket ha­lin­dey­ken ye­mek ye­me­yin ve lok­ma­la­rı­nı­zı iyi çiğ­ne­yin.

İBS ŞİKAYETLERİNİZE GÖRE BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Gaz, ha­zım­sız­lık ve bu­lan­tı ya­şı­yor­sa­nız:

– Çiğ seb­ze ve mey­ve tü­ke­ti­mi­ni­zi sı­nır­lan­dı­rın. Çiğ sa­la­ta­lar ye­ri­ne piş­miş seb­ze­ler­den; çiğ mey­ve­ler ye­ri­ne kom­pos­to­lar­dan fay­da­la­nın.

– Ke­fir, pro­bi­yo­tik yo­ğurt gi­bi pro­bi­yo­tik­le­ri ha­ya­tı­nı­za so­kun.

– Yağ­lı yi­ye­cek­le­ri, kı­zart­ma­la­rı, ka­vur­ma­la­rı, sa­ka­tat­la­rı, kek, po­ğa­ça ve bö­rek­le­ri bes­len­me­niz­den çı­ka­rın.

– Ku­ru bak­la­gil­ler (ku­ru fa­sul­ye, no­hut, mer­ci­mek gi­bi) gaz ya­pı­cı özel­li­ğe sa­hip­tir.

– Ko­la, ga­zoz, meş­ru­bat­lar ve kar­bo­nat­lı içe­cek­ler gaz şi­kâ­yet­le­ri­ni­zi ar­tı­rır.

– Su tü­ke­ti­mi­ni­zi gün içe­ri­si­ne ya­ya­rak yu­dum yu­dum için. Çok so­ğuk ya da sı­cak su­lar­dan uzak du­run.

– Ye­mek­le­ri­ni­zi haş­la­ma, ız­ga­ra ya da fı­rın­da pi­şir­me yön­tem­le­rin­den bi­ri ile ha­zır­la­yın.

– Şiş­kin­lik ger­gin­lik, bas­kı, dol­gun­luk, tok­luk gi­bi şi­kâ­yet­le­ri­niz için ke­çi­sa­ka­lı, kim­yon, pa­pat­ya, zen­ce­fil, na­ne, yıl­dız ana­so­nu, zer­de­çal, ana­son, ada­ça­yı, ke­kik, re­ze­ne, tar­çın, kiş­niş, çö­re­ko­tu, def­ne ve pa­pat­ya­dan fay­da­la­nın.

– Az mik­tar­lar­da ve sık ara­lık­lar­la bes­len­mek il­ke­niz ol­sun.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ