Kaygılarınız ruhunuzu ele

  • 17 Kasım 2014
  • 178 kez görüntülendi.
Kaygılarınız ruhunuzu ele

Anksiyete, kaygı bozukluğu anlamına geliyor. Her an kötü bir olay yaşayacakmış hissi ile kişiyi tehdit eden bu durumda, sıklıkla günlük olaylar karşısında beklenenin üstünde yüksek bir kaygı düzeyi yüzeye çıkıyor.

Bugün’den Serda Kıvılcım’ın haberine göre zihin sürekli felaket senaryoları üretiyor ve her zaman kötü bir olay yaşanacağı hissini taşıyor.

Kay­gı gün­lük ha­ya­tı­mız­da ya­şa­dı­ğı­mız olay­lar­da he­pimizin karşılaştığı bir ruh hali. Bu durum aşırı boyutlara ulaşmadığı sürece herhangi bir teşhis ya da tedavi gerektirmiyor. Ancak yaşantımızı olumsuz etkileyecek boyuta gelmeye başladıysa, mut­la­ka te­da­vi ge­rek­ti­ri­yor.

Si­nir­li­lik, uy­ku bo­zuk­lu­ğu  unut­kan­lık eş­lik eder Re­em Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­’n­den Uzm. Dr. Meh­met Ya­vuz, “Ank­si­ye­te bo­zuk­lu­ğu olan ki­şi uzun sü­ren, kon­trol et­mek­te güç­lük çek­ti­ği bir en­di­şe du­ru­mu ya­şar. Bu kay­gı hu­zur­suz­luk ve­ya ken­di­ni te­tik­te his­set­me, ça­buk yo­rul­ma, odak­lan­ma güç­lü­ğü, unut­kan­lık his­si, si­nir­li­lik, kas ger­gin­li­ği ve uy­ku bo­zuk­lu­ğu be­lir­ti­le­ri­nin ta­ma­mı ya da bir kıs­mı ile bir­lik­te bu­lu­nur. Ki­şi­nin ya­şa­dı­ğı bu sı­kın­tı­lar ki­şi­nin ha­ya­tı­nı olum­suz yön­de et­ki­le­mek­te­di­r” de­di.

Kü­çük yaş­lar­dan iti­ba­ren ha­ya­tı­mı­za gi­ri­yor

Ank­si­ye­te­nin ge­nel­lik­le 20’li yaş­lar­dan ön­ce baş­la­ya­rak, dal­ga­lı bir se­yir iz­le­di­ği­ne de de­ği­nen Dr. Ya­vuz, du­ru­ma eş­lik ede­bi­le­cek psi­ki­yat­rik so­run­lar ara­sın­da di­ğer kay­gı bo­zuk­luk­la­rı, dep­res­yon ve mad­de ba­ğım­lı­lı­ğı­nın gel­di­ği­ni söy­le­di. Kay­gı dü­ze­yi yük­sek ki­şi­le­rin hu­zur­suz­luk ve kay­gı­nın ya­nı sı­ra vü­cut ve baş ağ­rı­sı, bu­lan­tı gi­bi şi­ka­yet­ler ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­ne de vur­gu ya­pan Ya­vuz, “Bu tarz şi­ka­yet­le­ri olan ki­şi­ler ön­ce­lik­li ola­rak bir psi­ki­yat­ri uz­ma­nı­na  gö­rün­me­li onun son­ra­sın­da te­da­vi­si­ne baş­lan­ma­lı­dı­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du.

Geç­mi­şin iz­le­ri can­la­nın­ca

Bu has­ta­lı­ğın na­sıl oluş­tu­ğu ve ne­le­re se­bep ol­du­ğu ko­nu­sun­da da Dr. Meh­met Ya­vuz şun­la­rı söy­le­di: “Ank­si­ye­te has­ta­lı­ğı­nın geç­mi­şi­miz­de ya­şa­dı­ğı­mız olum­suz­luk­lar­la da bağ­lan­tı­sı var­dır. Ki­şi geç­miş­te ya­şa­dı­ğı kö­tü bir ola­yın ben­ze­riy­le kar­şı­laş­tı­ğın­da ank­si­ye­te­nin be­lir­ti­le­riy­le tep­ki ve­rir. Ön­ce­den öğ­re­nil­miş bir duy­gu­sal du­rum ola­rak ank­si­ye­te, be­lir­li bir ola­yın o an­da ya­rat­tı­ğı kor­ku­dan de­ği­şik­tir.

Bi­lin­çal­tın­da­ki çe­liş­ki­ler­den do­ğar ve bas­tı­rıl­mış is­tek­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı için ki­şi duy­du­ğu hu­zur­suz­luk ya da kor­ku­nun ne­den­le­ri­ni bu­la­maz. Ank­si­ye­te ya­şan­ma­sı ki­şi­yi, ki­mi uya­rı­cı­la­rın et­ki­le­me­si­ne bağ­lı­dır. Bu yüz­den çev­re­de­ki uya­rı­cı et­ken­ler­den çö­züm­len­me­si ank­si­ye­te­nin ne­re­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı açık­lar.

Ör­ne­ğin; teh­li­ke­li du­rum­lar ge­liş­ti­ğin­de (ka­ran­lık­ta du­yu­lan ses, kö­pek hav­la­ma­sı, sal­dır­ma­sı) vü­cu­dun bu­na ver­di­ği ce­vap ank­si­ye­te­dir. Ank­si­ye­te­nin sü­rek­li tek­rar et­me­si çe­şit­li dü­zey­ler­de fiz­yo­lo­ji bo­zuk­luk­la­rı­na ya­ni vü­cu­dun bi­yo­kim­ya­sal den­ge­si­nin bo­zul­ma­sı­na yol açar. “

Hastalığın verdiği sinyaller

Se­bep­siz ye­re ya­şa­na­cak kor­ku ve pa­nik ha­li.

U­yu­ya­ma­ma ve bu­na bağ­lı ola­rak si­nir­li­lik ha­li.

Göz be­bek­le­rin­de ge­niş­le­me.

Kalp atı­şı hız­lan­ma­sı.

A­ğız­da ku­ru­ma ve el­ler­de tit­re­me.

Ru­tin­den da­ha faz­la tu­va­le­te git­me is­te­ği.

Ya­şa­na­cak yo­ğun baş ağ­rı­sı.

Vü­cu­dun bel­li böl­ge­le­rin­de kı­zar­ma (Baş, bo­yun en­se).

Ter­le­me ve renk­te sol­ma ter­le­me (özel­lik­le avuç içi ve ayak ta­ban­la­rın­da).

Zi­hin­de da­ğıl­ma, kı­sa sü­re­li ha­fı­za kay­bı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ