Sağlığınız için ‘en doğru’ seçim!..

  • 08 Nisan 2015
  • 153 kez görüntülendi.
Sağlığınız için ‘en doğru’ seçim!..

Doğu ve Batı tıbbı insan vücudunu farklı bakış açılarıyla gören iki ayrı sağlık sistemi. Bu iki sistem aynı hastalığı farklı tedavi yöntemleri kullanarak tedavi ediyor. Peki hangisini tercih etmeliyiz?

Bugün’den Serda Kıvılcım’ın haberine göre aslında şifanın Doğu’da mı Batı’da mı olduğu tartışması binlerce yıldır sürüyor. İki sistem arasında da farklar bulunuyor.

Okan Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa tartışmayı ve iki sistem arasındaki farkları bakın nasıl aktardı…

19. yüzyılda sentetik başladı

5 bin yıl önce antik çağlarda insanlar, bitkilerin insan vücudundaki etkilerini keşfettiler. Sağlık, güzellik, rahatlamak, vücuttaki enerjinin dengelenmesi ve vücudu ideal seviyede tutmak için bitkilerden yararlandılar. Doğu tıbbı tedavide hâlâ aktif olarak bitkilerden yararlanıyor.
Batı tıbbı da köklerini benzer şekilde Antik Yunan ve Mısır’dan alır. Kullanılan ilaçların bitkisel hammaddesi 19. yüzyıldan itibaren sentetik olarak üretildi. İlaçlar kullanarak insan vücudundaki tepkimeler ve olaylar kontrol edilmeye başlandı.

Doğu tıbbı dengeci, Batı müdahaleci

Do­ğu tıb­bı bit­ki­sel ürün­le­ri kul­la­na­rak vü­cut­ta den­ge kur­ma­ya ça­lı­şır. Ba­tı tıb­bı ise la­bo­ra­tu­var­da üre­ti­len ürün­le­ri vü­cut­ta­ki tep­ki­me­le­rin ye­ri­ne koy­ma­ya ça­lı­şır. Do­ğu tıb­bı­nın mu­aye­ne­si 5 ele­ment te­ori­si­ne gö­re ya­pı­lır. 5 ele­ment te­ori­si Do­ğu tıb­bı­nın te­mel fel­se­fe­si­ni oluş­tu­rur. Top­rak, ha­va, su, me­tal ve ateş do­ğa­da, in­san vü­cu­dun­da can­lı ve can­sız bü­tün var­lık­lar­da bu­lu­nur. Bir­bir­le­riy­le bağ­lan­tı­lı­dır, ba­zı du­rum­lar­da ener­ji­le­ri aza­lır, ar­tar ve bir­bir­le­ri­ne dö­nü­şür. Vü­cu­du­n fiz­yo­lo­jik/ana­to­mik ya­pı­sı­nın do­ğal çev­reyle iliş­ki­si göz önün­de bu­lun­du­ru­lur. Pra­tis­yen­ler 5 ele­men­te gö­re vü­cu­du­ ve çev­re­yi sı­nıf­lan­dı­ra­rak mu­aye­ne ve teş­hi­si yapar. Ba­tı tıb­bın­da ise na­bız, kan ba­sın­cı, so­lu­num, kan de­ğer­le­ri, ateş gi­bi ha­ya­ti bul­gu­lar sor­gu­la­nır. Or­ta­ya çı­kan be­lir­ti­le­re gö­re muh­te­mel has­ta­lı­ğa ait ola­bi­le­cek de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­lır.

Doğu’nun gözdesi akupunktur

Amaç chi ener­ji­si­nin akı­şı­nı sağ­la­mak. An­tik çağ­lar­da bir yıl­da­ki gün sa­yı­sı ka­dar, 365 adet aku­punk­tur nok­ta­sı ol­du­ğu ka­bul edi­lir­ken bu­gün bin­ler­ce nok­ta keş­fe­dil­di. 1600’lü yıl­lar­da Ba­tı tıb­bı­na ta­nı­tı­lan aku­punk­tu­run, asıl yay­gın­laş­ma­sı 1998 yı­lın­da ger­çek­leş­ti. Bu­gün dün­ya üze­rin­de 3 mil­yon­dan faz­la pra­tis­ye­ni bu­lu­nu­yor.

Batı tıbbına servet harcıyoruz

ABD’de her yıl sağ­lık uy­gu­la­ma­la­rı­na 2.2 tril­yon do­lar har­ca­nı­yor. Do­ğu tıb­bı uy­gu­la­ma­la­rı ise bu uy­gu­la­ma­la­rın yüz­de 1.5’i­ni oluş­tu­ru­yor. Her yıl 700 mil­yon do­lar ge­rek­siz test ve iş­lem­ler için har­ca­nı­yor. Her yıl 2.5 mil­yon ge­rek­siz cer­ra­hi ya­pı­lı­yor. İlaç ve di­ğer uy­gu­la­ma­la­rın eko­no­mi üze­rin­de­ki et­ki­le­ri dü­şü­nül­dü­ğün­de Do­ğu tıb­bı uy­gu­la­ma­la­rı eko­no­mik yön­den çok da­ha avan­taj­lı.

Depresyon için Doğu tıbbı

Doğu tıbbında spor yaralanmaları, baş ağrısı, boyun ve omurga problemleri, uykusuzluk, alerji ve depresyon şikâyetlere göre tedaviler 1-12 seans arasında sürerken, Batı tıbbında uzun süreli belki de hayat boyu ilaç kullanımı gerekiyor.

Ying ve yang öğretisi

Doğu tıbbının temelinde yatan ‘ying’ ve ‘yang’ öğretisi yaşam enerjisi olarak kabul edilir. Ying ve yang birbirleriyle dengededir ve iç içedir. Yang aktif, aydınlık ve sıcakken, ying pasif, karanlık ve soğuktur. Doğu tıbbında ying kana, yang chi enerjisine, Batı tıbbında ise ying anatomi, yang fizyolojiye karşılık gelir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ