"sendrom" ile Etiketlenen Konular

17 Kasım 2014 - 0 yorum
Top­lu­mun yak­la­şık yüz­de 15’in­de gö­rü­len, en yay­gın sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lık­la­rın­dan bi­ri olan İr­ri­tabl Ba­ğır­sak Sen­dro­mu te­da­vi edil­me­di­ğin­de hayatı­nı­zın yö­ne­ti­mi­ni ele ala­bi­lir. Bugün Gazetesi'nden Serda Kıvılcım'ın haberine göre bu ka­dar sık gö­rül­me­si­ne rağ­men has­ta­la­rın di­le ge­tir­mek­ten ve te­da­vi ol­mak­tan ka­çın­dı­ğı İr­ri­tabl Ba­ğır­sak...